Obowiazki pracodawcy przeciwdzialanie mobbingowi

http://erp.polkas.pl/aktualizacja-comarch-optima-2015-5-1/

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z okazją zajścia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie przydatne są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to materiał zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady pracowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania tworzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę bycia a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedzinie zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w prawu. Dokument powinien być urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w formie, gdy przybędzie do zagrożenia.