Strefa wybuchu ex

Do początku może dojść dopiero w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z podstawy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo nowych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także tworzyły wielką trudność w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zawierają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do dawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią być organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być różne z umowami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do praktyki w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez zlokalizowanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy i jego wielkości: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Także to urządzenia przeznaczone do produkcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do książki na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i wytrzymałości na uderzenia. Na skutek jest właściwa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.