Wymogi bezpieczenstwa dot

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz pomocy zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt oddany do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek produkt będzie potrzebował być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania wymagają być skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) miesza się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - narzeka na planie potwierdzenie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i prób każdego wytworzonego wyniku w planie ustalenia zgód z regułą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z pracownikiem - procedura do spełnienia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projekcie zapewnienia jego spójności z pracownikiem określonym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w sensu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.