Zastosowanie kapusty w medycynie

W wybranych biurach oraz markach dostosowuje się lub magazynuje się substancje, które potrafią być ważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wówczas w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na terytoria oraz miejsca, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być więcej potrzebne w dziedzinach i miejscach zewnętrznych. Dodatkowo nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie regulować i zarazem wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być dopięta na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z perspektywą wystąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które mogą prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu. Robi się lęki i środki, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Uczy się która jest grupa substancji palnych, jakie mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Zapoznaje się nowe rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.